BPS background pattern

1

Wybierasz fundusz (lub fundusze) z parasola FIO lub jeden z 3 automatycznych programów inwestycyjnych;

2

Wpłacasz maksymalnie 8 322,00 zł dla osób fizycznych lub 12 483,00 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

3

Już w kolejnym roku po wpłacie uzyskujesz zwrot z opłaconego podatku dochodowego w wysokości do 2 663,04 zł dla osób fizycznych lub do 3 994,56 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

4

Oszczędzasz w ten sposób do osiągnięcia 65 roku życia i nie płacisz podatku od zysków kapitałowych tzw. „Podatku Belki”! Przy wypłacie pobierany jest jedynie zryczałtowany podatek w wysokości 10%.

Dostępne programy inwestycyjne w ramach IKZE

0%
20%
40%
60%
80%
100%

0%
20%
40%
60%
80%
100%

0%
20%
40%
60%
80%
100%

Ile chcesz wpłacić na początek?

Ile chcesz rocznie zainwestować?

Czyli 416,67 zł miesięcznie
Obliczenia własne BPS TFI S.A. Prezentowane obliczenia mają charakter uproszczony, nie uwzględniają opłat manipulacyjnych i nie stanowią prognozy oraz oferty doradztwa inwestycyjnego. W wyliczeniach tych założono: 1) 10 letni okres inwestycji, 2) roczną stopę zwrotu na poziomie 3%, 3) wzrost limitów maksymalnych w programie IKZE o 3% rocznie, 4) kapitalizację roczną, 5) dokonywanie wpłat na początku okresu, 6) wyliczenia uwzględniają podatek o zysków kapitałowych w wysokości 19% oraz zakwalifikowanie inwestora do drugiego progu podatkowego 32% w przypadku osoby indywidualnej oraz 19% w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Przedstawione szacunki oraz dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik Funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestorzy chcący skorzystać z oferowanych przez BPS TFI S.A. produktów, przed ich nabyciem, powinni zapoznać się z odpowiednimi dokumentami regulującymi zasady dokonywania inwestycji, w tym z prospektem informacyjnym, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów oraz Tabelą Opłat danego Funduszu dostępnymi na stronie internetowej www.bpstfi.pl, w siedzibie BPS TFI S.A. lub u Dystrybutorów.
BPS background pattern
Jak to działa i jak otrzymam zwrot podatku?
Jakie są ograniczenia wiekowe dla posiadaczy IKZE?
Czy zapłacę podatek „Belki”?
Co się stanie ze zgromadzonymi środkami w przypadku mojej śmierci?
Czy można prowadzić IKZE wspólnie, np. z małżonkiem?
Czy posiadając IKE lub inny program emerytalny mogę posiadać IKZE?